De Wet terugvordering staatssteun treedt binnenkort in werking

22 mrt 2018

De Europese Commissie controleert of lidstaten de Unierechtelijke staatssteunregels, als opgenomen in het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU), juist toepassen. Die controle kan ertoe leiden dat de Europese Commissie bepaalde door de overheid gegeven steun “onverenigbaar” vindt met de werking van de interne markt. Daaruit kan een verplichting tot terugvordering voortvloeien (het terugvorderingsbesluit). Terugvordering kan daarnaast ook aan de orde zijn als de Europese Commissie een nationale rechter in een procedure over een verleende subsidie adviseert dat sprake is van onrechtmatige steun of in geval een bestuursorgaan op basis van nationaal of Europese jurisprudentie concludeert dat terugvordering aan de orde is.

Als gevolg van het terugvorderingsbesluit van de Commissie rust de plicht tot terugvorderen van dergelijke “onverenigbare steun” vervolgens op de lidstaat (de Commissie vordert zelf niet terug) conform geldende nationaalrechtelijke procedures. Dat terugvorderen bleek in de praktijk in Nederland niet altijd even uitvoerbaar, maar dat behoort met deze nieuwe Wet terugvordering staatssteun tot het verleden.

In deze wet is een sluitende set nationaalrechtelijke grondslagen opgenomen voor het terugvorderen van onrechtmatig verleende staatssteun inclusief rente. Let wel: de wet creëert dus géén nieuwe situaties voor terugvordering, maar verleent sec de grondslagen voor de daadwerkelijke uitvoering van de terugvordering in situaties waarin al teruggevorderd moet worden.

Een paar handigheden om te weten:

  • De wet bepaalt dat het bestuursorgaan dat de staatssteun heeft verstrekt, ook het orgaan is waar de verplichting tot terugvordering ligt.
  • Terugvordering geschiedt door een terugvorderingsbeschikking ter adres van de begunstigde onderneming. De wet biedt echter ook andere instrumenten: bestuursorganen krijgen de bevoegdheid om (i) aan de begunstigde verleende vergunningen en andere besluiten in te trekken of (ii) een dwangbevel uit te vaardigen tegen de begunstigde.
  • De wet voorziet in een grondslag om een aanvraag tot subsidieverlening te weigeren als die subsidieverlening tot onrechtmatige steun leidt.

U vindt de wet hier.

 

AevesBenefit – team Advies Publiek

European flags in front of headquarters of European commission in Brussels in summer day