De aangenomen verzamelwet EZK en LNV: wat verandert er precies?

3 mei 2018

Zoals we eerder hebben gemeld is op 24 april jl. de ‘verzamelwet EZK en LNV’ aangenomen. Deze wet past verschrijvingen, onjuiste verwijzingen en andere technische gebreken aan in verschillende wetten. Welke gevolgen heeft dit precies voor de Aanbestedingswet 2012?

De belangrijkste wijzigingen betreffen de aanpassingen aan artikel 2.39 (procedure-eisen voor sociale en andere specifieke diensten) en artikel 2.87 (facultatieve uitsluitingsgronden).

Aan artikel 2.39 Aw 2012 is een derde lid toegevoegd, waarin staat dat bij het stellen van uitsluitingsgronden of geschiktheidseisen de aanbestedende dienst van een ondernemer mag verlangen dat hij bij zijn verzoek tot deelneming of inschrijving een eigen verklaring indient. Het is daarbij wel aan de aanbestedende dienst om aan te geven welke gegevens en inlichtingen daarin moeten worden verstrekt.

In artikel 2.87 lid 2 Aw 2012 is de eerdere omissie waardoor onduidelijk was of de uitsluitingsgronden in lid 1 onder h (valse verklaringen) en i (beïnvloeding besluitvormingsprocessen) ook van toepassing waren op de afgelopen drie jaren, is verholpen. Nu is overduidelijk dat de toepassing van ook deze uitsluitingsgronden ziet op situaties die zich in de drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van indienen van het verzoek tot deelneming of inschrijving hebben voorgedaan.

Voor de aanpassing van uw eigen hardcopy/geprinte wetsteksten, de kleinere aanpassingen:

Deel 1 Algemene bepalingen

 • Artikel 1.17 wordt ‘deze afdeling’ vervangen door ‘dit hoofdstuk’;
 • Artikel 1.19 lid 1 Aw 2012 wordt ‘uitsluitingsgronden én geschiktheidseisen’ vervangen door
  ‘uitsluitingsgronden óf geschiktheidseisen’.

Deel 2 Overheidsopdrachten

 • Artikel 2.7 lid 1 Aw 2012, dat verwijst naar Richtlijn 2014/24/EU voor de drempelbedragen,
  stelt nu dat een wijziging van deze bedragen ook betrekking heeft op art. 2.6a Aw 2012
  (drempelbedrag overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten).

Deel 2a Concessieopdrachten

 • Artikel 2a.5 lid 3 verwijst voortaan naar het vijfde lid van hetzelfde artikel in plaats van naar het
  tweede lid en wordt het woord ‘activiteiten’ vervangen door ‘onderdelen van een speciale-
  sectoropdracht’;
 • Artikel 2a.12 lid 2 wordt ‘deel 2’ vervangen door ‘deel 2a’;
 • Artikel 2a.28 lid 1 onder c Aw 2012 aan ‘artikel 2a.43’ wordt toegevoegd ‘ en artikel 2a.44’;
 • Artikel 2a.29 verwijst nu naar ‘artikelen 2a.30 lid 3 en artikel 2a.31’ dit wordt vervangen door
  ‘artikelen 2a.30 lid 2 en 2a.33’;
 • Aan artikel 2a.31 wordt art. 2.51 lid 5 als uitzondering toegevoegd.

Deel 3 Speciale sector opdrachten

 • Artikel 3.36 lid 1 onder a wordt ‘geen verzoeken tot deelneming’ vervangen door ‘geen of geen
  geschikte verzoeken tot deelneming.

Deel 4 Overige bepalingen

 • In artikelen 4.15 lid 1 onder c en 4.16 lid 2 onder a vervalt de toevoeging ‘onderdeel b’ in de
  zinsnede ‘ artikel 2.143, tweede lid, onderdeel b’;
 • In artikel 4.33 wordt de datum ’22 juni 2016’ en het nummer van het Staatsblad ‘Stb. 2016,
  241’ toegevoegd.