Verslag Brain Boost | Inhuur flexibel personeel | Donderdag 11 maart 2021

18 mrt 2021

Op donderdagmiddag 11 maart 2021 vond alweer de achttiende ‘Brain Boost’ plaats. Dit keer een kennissessie die volledig in het teken stond van de inhuur van flexibel personeel. Een interessant onderwerp, aangezien het een onderwerp is dat bij organisaties regelmatig in de top 3 van onrechtmatige uitgaven is terug te vinden. Bovendien hebben aanbestedende diensten al jaren het terugdringen van de inhuur van flexibel personeel hoog op de agenda staan.

Wat kwam er ter sprake?

De steeds veranderende wetgeving, de vaak wisselende behoeftes binnen een organisatie en de hoge mate van juridisering maakt dat het aanbesteden van de inhuur van flexibel personeel ontzettend lastig is. Bovendien kenmerkt deze markt zich door de vele verschillende vormen van inhuur die er zijn en de diverse manieren om hier invulling aan te geven. Uitgebreid aan de orde kwamen de voordelen en de risico’s van: uitzenden, detacheren en payroll en de belangrijkste verschillen tussen deze vormen.

Een andere vorm van inhuurdienstverlening betreft brokering. Een broker is in de meest zuivere vorm een commercieel bedrijf dat namens de opdrachtgever leveranciers en ZZP’ers contracteert en daarbij de (meeste) juridische risico’s overneemt. Deze vorm van dienstverlening is sterk geëvolueerd de laatste jaren. Een broker kan ook de volledige administratieve, contractuele, financiële afhandeling en inhuurrisicobeheersing voor haar rekening nemen. Het begrip broker is daardoor wat diffuus geworden.

Andere besproken manieren om invulling te geven aan de inhuur van flexibel personeel zijn het Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) en de Managed Service Provider. Aan de orde kwam onder meer de rechtmatigheid van deze manier om flexibel personeel in te huren. De meningen hierover liepen uiteen. Tot slot is contracting besproken, waarbij de opdrachtnemer een opdracht uitvoert onder zijn leiding en toezicht en met de opdrachtgever een resultaatsverplichting aangaat. Deze manier van ‘inhuur’ doet veel stof opwaaien, omdat de situatie kan voordoen dat de ingehuurde medewerkers minder verdienen dan de vaste medewerkers.

Het juridisch kader kwam eveneens uitgebreid aan bod. Zo stonden we stil bij de Waadi, Wab, Was, Wav, en de Wet DBa en alvast een voorproefje van wat komen gaat als gevolg van het advies van de Commissie Borstlap. Kent Nederland straks nog maar drie typen contracten?

De middag werd afgesloten met een aantal praktische tips waar als aanbestedende dienst op te letten als je inhuur van flexibel personeel gaat aanbesteden.

Brain Boost advies

  • Pas paritaire voorwaarden waar mogelijk toe. Immers deze voorwaarden zijn tot stand gekomen tussen marktpartijen en (de) aanbestedende dienst(en). Over deze voorwaarden bestaat in principe geen discussie meer;
  • Algemene voorwaarden, de term zegt het al. Te algemeen voor een goede toepassing op inhuur van flexibel personeel. Bedenk dan ook goed wat je van toepassing wil verklaren en wat niet als aanbestedende dienst. Verklaar artikelen over leveringen niet van toepassing als het om diensten gaat. Wat vind ik zelf van deze voorwaarden? Zou ik dit zonder meer accepteren?
  • Leiding en toezicht: Een kernbegrip bij uitzenden en detacheren. Vergeet dit niet te regelen in de raamovereenkomst en in het verlengde daarvan de zorgplicht op grond van 7:658 lid 4 BW die je hebt als aanbestedende dienst.
  • Boete en schadevergoeding worden vaak beiden geëist, terwijl een boete moet worden gezien als een tegemoetkoming op de schadevergoeding. Houd hier rekening mee. Boetes zijn bovendien onverzekerbaar. Wees dus bewust wat je vraagt. En denk je als aanbestedende dienst ‘de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend’? Een inschrijver weet dit vaak niet en kan hier dan ook geen rekening mee houden.
  • Een verwerkersovereenkomst is in de regel niet aan de orde. Een uitzendbureau bijvoorbeeld wordt gezien als verwerkingsverantwoordelijke (bepaalt zelf doel en middelen) en niet als verwerker.
  • Koppel de hoogte van de vrijwaring voor aansprakelijkheid ten aanzien van derden aan de maximering van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zelf voor het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen in de raamovereenkomst.
  • Neem in de raamovereenkomst een exit bepaling op, waarin is bepaald dat de latende leverancier verplicht is bepaalde data aan te leveren. Voor een goede bepaling van de prijs en voor een level playing field is het noodzakelijk dat de aanbestedende dienst zoveel mogelijk data opneemt in de aanbesteding. Denk daarbij aan de gemiddelde duur van de opdracht, het gemiddelde tarief, meest ingehuurde functies, is er sprake van transitie en zo ja, hoeveel kandidaten in fase C gaan dan over, hoe hoog is het ziekteverzuim, et cetera.
  • Vraag een BSN nummer alleen in het kader van de matiging van de inlenersaansprakelijkheid.
  • Beperk je in het kader van SROI niet tot de eigen regio. Hiermee handelt u in strijd met de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie. Bedrijven van buiten de regio kunnen hierdoor benadeeld worden, doordat het moeilijker is om in te schrijven. Belangrijker nog is dat je onderscheid maakt tussen kandidaten op deze manier.
  • Bedenk goed dat als je bijvoorbeeld een broker bepaalde voorwaarden oplegt, de broker deze voorwaarden doorlegt naar de ZZP’ers. Als deze eisen voor de ZZP’er te hoog zijn, dan kan het zijn dat u als opdrachtgever geen kandidaten krijgt voorgesteld, omdat deze ervoor kiezen om bij een andere opdrachtgever te gaan werken met minder hoge eisen.

Volgende keer erbij zijn?

Van harte uitgenodigd! De volgende ‘Brain Boost’-sessie is gepland op 22 april, om 14.00 uur en vindt plaats via Microsoft Teams. Het onderwerp dat centraal staat: “Uitzonderingen op de aanbestedingsplicht”.

Het is algemeen bekend dat overheden bij het in de markt zetten van een opdracht gebonden zijn aan het aanbestedingsrecht. In beginsel moeten opdrachten met een waarde boven een bepaalde drempel dan ook worden aanbesteed. Maar in welke omstandigheden geldt deze verplichting niet en welke uitzonderingsprocedures bevat de Aanbestedingswet? Tijdens de Brain Boost komen deze uitzonderingen uitgebreid aan bod.

Wissel uw werkwijze, vragen en ideeën uit met collega-inkopers en aanbestedende diensten. Een levendige discussie (wederom) gegarandeerd!

Deelnemen? Stuur dan even een mailtje naar info@aevesbenefit.com