Update aangenomen wetsvoorstellen

26 apr 2018

De verzamelwet EZK en LNV is aangenomen

Op 24 april jl. heeft de Eerste Kamer als hamerstuk een verzamelwet EZK en LNV. Deze wet past verschrijvingen, onjuiste verwijzingen en andere technische gebreken onder meer in de Aanbestedingswet 2012 aan. Voor de Aanbestedingswet gaat het in hoofdzaak om een aantal tekstuele aanpassingen in verschillende hoofdstukken van de Aanbestedingswet. De belangrijkste wijzigingen betreffen de aanpassingen aan art. 2.39 (procedure-eisen voor sociale en andere specifieke diensten) en art. 2.87 (facultatieve uitsluitingsgronden). Aan art. 2.39 is een nieuw lid toegevoegd. Art. 2.87 is uitgebreid met een tweetal nieuwe uitsluitingsgronden, te weten het afleggen van valse verklaringen of het achterhouden van informatie en het onrechtmatig beïnvloeden van het besluitvormingsproces.

Wetsvoorstel AVG wordt aangenomen op 15 mei a.s. door de Eerste Kamer

Op 15 mei aanstaande zal de Eerste Kamer de uitvoeringswet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming als hamerstuk – zonder verdere inhoudelijke behandeling – afdoen. Het wetsvoorstel regelt de bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens en geeft aan wanneer de AP bestuurlijke boetes kan opleggen. Organisaties moeten onder de nieuwe AVG rekening houden met strengere regels omtrent het verwerken van persoonsgegevens, ook ten aanzien van inkoop- en aanbestedingstrajecten. Bovendien moet voortaan door organisaties worden aangetoond dat zij niet in strijd met de AVG handelen en een register bijhouden van de verwerkingsactiviteiten. Vanaf 25 mei 2018 treedt de AVG officieel in werking en zal de Wet bescherming persoonsgegevens worden ingetrokken.