Per 25 mei de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming! Zijn al jouw overeenkomsten al AVG-compliant?

9 mei 2018

Op 15 mei aanstaande zal de Eerste Kamer de Uitvoeringswet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als hamerstuk – zonder verdere inhoudelijke behandeling – afdoen. De AVG werkt rechtstreeks door in de nationale rechtsorde, maar biedt aan lidstaten de ruimte om bepaalde keuzes te maken. In Nederland is dit nader uitgewerkt in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegegevensbescherming. Op 25 mei 2018 treden de AVG en de Uitvoeringswet officieel in werking en zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden ingetrokken. Doordat de Uitvoeringswet een ‘beleidsneutrale’ wet is, zijn de regels uit de Wbp – voor zover zij overeen komen met de uitzonderingen die zijn opgenomen in de AVG – waar mogelijk overgenomen.

De uitvoeringswet regelt de bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en heeft deze op bepaalde vlakken verduidelijkt. Zo geeft de wet aan wanneer de AP bestuurlijke boetes kan opleggen, maar schrijft zij ook voor dat bij toepassing van de AVG rekening moet worden gehouden met het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast kunnen organisaties onder de nieuwe AVG strengere regels verwachten omtrent het verwerken en bewaren van persoonsgegevens, ook ten aanzien van inkoop- en aanbestedingstrajecten. Met de inwerkingtreding van de AVG zullen aanbestedende diensten de verwerkersovereenkomsten die zij hanteren bij aanbestedingen overeenkomstig de AVG moeten opstellen. Voor alle bestaande overeenkomsten geldt dat deze op 25 mei moeten zijn aangepast aan de wetgeving. Bestaande bewerkersovereenkomsten kunnen niet ongewijzigd voortduren, mede omdat per 25 mei subverwerkers enkel kunnen worden ingezet na schriftelijk akkoord van de verantwoordelijke. In huidige overeenkomsten wordt veelal gesteld dat verwerkers dit niet hoeven te melden en vrij zijn in het inzetten van subverwerkers. Check dus even of alle bestaande overeenkomsten wel zijn aangepast voor 25 mei. Zo niet, dan heb je nog 15 dagen!

Naomi van ’t Hof