Gevolgen corona bij aanbestedingsprocedures

18 mrt 2020

Sinds 15 maart is Nederland tot stilstand gekomen. De door het kabinet afgekondigde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus hebben ook grote gevolgen voor reeds gepubliceerde aanbestedingen. Of deze maatregelen ook nog na 6 april 2020 gelden is nu nog moeilijk in te schatten. Het is desalniettemin verstandig om niet af te wachten en als aanbestedende dienst proactief maatregelen te nemen bij (lopende) aanbestedingsprocedures.

In principe verloopt het merendeel van de aanbestedingen digitaal. Het indienen van inschrijvingen an sich wordt dan ook niet zozeer belemmerd. Desalniettemin hebben de door het kabinet genomen maatregelen hier wel invloed op. Veel bedrijven hebben aangegeven dat vanuit huis moet worden gewerkt. Dit komt lang niet altijd de effectiviteit en efficiëntie ten goede. Zo duurt het nu eenmaal langer om onderling met elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van vragen voor een nota van inlichtingen of het schrijven van een plan van aanpak als onderdeel van een kwaliteitscriterium.

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de gehanteerde termijnen van de reeds gepubliceerde aanbestedingen nog geen rekening hielden met dergelijke vertragingen. De minimumtermijnen die de Aanbestedingswet 2012 hanteert hebben het doel om ervoor te zorgen dat een inschrijver een passende inschrijving kan indienen. Het is dan ook mogelijk om als aanbestedende dienst langere termijnen te hanteren. Het is immers in ieders belang dat na afloop van de maatregelen tegen het coronavirus alle aanbestedingsprocedures snel kunnen worden voortgezet en worden afgerond. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen!

Enkele tips:

  • Bij Europese aanbestedingen en nationale procedures die vooraf bekend zijn gemaakt is het noodzakelijk om een rectificatie te publiceren waarin staat opgenomen dat de termijnen zullen worden verlengd. Dit kan via TenderNed, Negometrix of andere aanbestedingsplatformen.
  • Een verlenging van de termijnen met minimaal 4 weken is zeer zeker aan te raden.
  • Hanteer een langere looptijd voor een nota van inlichtingen.
  • Bied inschrijvers meer tijd om in te schrijven op een aanbesteding.
  • Wacht met het inplannen van een schouw nu veel bedrijven maatregelen hebben genomen waardoor bezoek van externen niet langer mogelijk is.
  • Tijdens de bezwaartermijn hebben inschrijvers de mogelijkheid om een kort geding aanhangig te maken. Alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn echter tot nader order gesloten. Een kort geding zal dus ook niet langer in behandeling worden genomen. Het is aan te raden een aanbesteding op te schorten die zich in deze fase bevindt.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via legal@aevesbenefit.com.

Team juridisch advies AevesBenefit

Niels Hoppenbrouwers en Linny Karssemeijer