Column: Het inkoop-orakel spreekt…

9 dec 2013

Het begint een traditie te worden: in december kijk ik tussen m’n oogharen door terug op het afgelopen jaar. Zijn er opvallende nieuwe ontwikkelingen geweest, die een‘voorspellende waarde’ hebben voor 2014? Het is jammer dat er geen medium bestaat dat je kunt raadplegen specifiek over de toekomst van het inkoopvak. Een inkoop-orakel dat in een glazen bol kan kijken om te zien wat ‘de markt’ gaat doen. Waar innovaties zullen opduiken en welke bedrijven zullen omvallen. Welke overnames er zullen plaatsvinden en…

Zo’n bol heb ik niet. Wel heb ik het ‘gevoel’ dat de we volgend jaar nog meer te maken krijgen met de volgende zes ontwikkelingen.

1)   Blijvende toename doelmatigheid
De ‘meerwaarde’ van inkoop op het gebied van kosten en doelmatigheid wordt nu pas echt goed ontdekt door directies. In 2014 zal hier nog meer focus op komen te liggen. Was ‘besparen’ eerst nog een minderwaardige bezigheid, in 2014 telt de bijdrage van inkoop aan de bottom line dubbel mee. De economie trekt voorzichtig weer aan; toch ijlt deze focus nog een tijd na. Het zal nog een paar jaar duren voor inkoop weer een nieuwe topprioriteit te pakken heeft.

2)   Zelf regie voeren
Inkooporganisaties worden steeds professioneler en zakelijker aangestuurd. Het eindresultaat telt, niet het proces. Organisaties maken frequenter gebruik van externe specialistische inkoopexpertise. Ook besteden zij vaker inkoopprojecten eenmalig uit (out-tasken). Van complete uitbesteding (procurement outsourcing) is nog nauwelijks sprake. Dat wordt wel als een serieuze optie overwogen. Procurement outsourcing zal in 2014 in bekendheid aan terrein winnen.

3)   Meer rust door inkoopaccountmanagement
Inkopers leggen steeds beter contact met budgethouders. Veelal is dat noodgedwongen omdat de fysieke afstand tussen inkoop en de interne klant groter is. Door dat contact neemt de kennis bij inkoop van de interne klant toe en is men beter in staat om nauwkeurige capaciteitsplanningen te maken. Sturen op de planning van projecten wordt gemakkelijker. De pieken en dalen nemen af, waardoor er minder leegloop en meer rust ontstaat. Tegelijkertijd neemt de klanttevredenheid gestaag toe.

4)   Uitbreiding contractmanagement
Door de focus op doelmatigheid komt de inzet van contractmanagement door volwaardige contractmanagers in 2014 echt van de grond. De business case om in contractmanagement te investeren wordt geaccepteerd en, in tegenstelling tot andere stafafdelingen, vinden er formatie-uitbreidingen plaats voor dit relatief nieuwe vakgebied binnen inkoop. Ook komen er algemeen geaccepteerde vuistregels beschikbaar voor het aantal contractmanagers per organisatie, in relatie tot de gecontracteerde spend.

5)   Kleinere focus op duurzaamheid
Duurzaamheid (PPP) daalt – net als in 2013 – op de prioriteitenladder. Door de relatieve stijging van compliancy en doelmatigheidsbewustzijn wordt dit aspect naar de achtergrond gedrongen. Social return daarentegen krijgt meer handen en voeten en wordt steeds bekender en praktischer toepasbaar.

6)   Meer persoonlijke ontwikkeling
Succesvolle inkopers onderscheiden zich in 2014 nog meer door hun communicatieve vaardigheden en sociale competenties. Harde criteria zoals een Nevi-opleiding worden hierdoor relatief minder belangrijk. Daarnaast wordt het testen van de complementariteit van competenties, een steeds meer geaccepteerde manier om de samenstelling van een inkoopteam te bepalen.

Wie het (beter) weet mag het zeggen! Anders zullen we over een jaar zien wat er van terecht is gekomen…

Wim Nieland