Column: Beter aanbesteden, maar nu écht…

19 sep 2016

Eind maart beschreef Minister Kamp in een Kamerbrief een aantal maatregelen die tot ‘Beter aanbesteden’ moeten leiden. Ik deed daar in mijn column in april wat laatdunkend over. De ‘manier waarop’ nam ik onder vuur; de, onderliggende bedoeling kwam minder aan bod. Die is natuurlijk goed: wie heeft er wat op ‘Beter aanbesteden’ tegen?! Een aantal collega’s sprak me daarop aan. Gezamenlijk zijn we gaan zitten om zelf onze visie op Beter aanbesteden op papier te zetten. En dat viel nog lang niet mee…

Er staan drie doelstellingen centraal in dit verbeterproject van het Ministerie van Economische Zaken. Het verbeteren van de beeldvorming rondom aanbesteden, het verbeteren van kennis en kennisuitwisseling tussen ondernemers en aanbestedende diensten en meer aandacht voor het beroep en vakmanschap van de inkoper.

Matthijs Huizing, de trekker van de ‘Beter aanbesteden-kar’, wil dat ondernemers en aanbestedende diensten op landelijk en regionaal niveau samenwerken om kennis te vergroten en meer uit het aanbesteden te halen. Vooral in de toepassing van de aanbestedingsregels is nog winst te halen. Zowel voor overheden als voor ondernemers.

Als columnist is het mijn taak om commentaar te geven. Een lijst met aanbevelingen opleveren is andere koek. Daarom heb ik de EA-commissie van Aeves Benefit om hulp gevraagd. De EA-commissie is de interne vakgroep die zich bij ons bureau bezighoudt met alle trainingen, templates, jurisprudentie en ontwikkelingen rondom het Europees aanbesteden. Ze zijn het juridische geweten van al onze inkoopadviseurs. Deze commissie heeft een visiedocument opgesteld met constructieve suggesties en aanbevelingen.  Dat een aantal ervan op open deuren lijkt, komt vooral omdat we de onderliggende problemen zo vaak tegenkomen …

Onze voornaamste aanbevelingen van onze EA-commissie voor beter aanbesteden zijn:

  • Besteed meer tijd en aandacht aan kennisoverdracht van senior naar junior inkopers;
  • Leid interne klanten op tot professioneel opdrachtgevers;
  • Maak meer gebruik van marktconsultaties en informatiebijeenkomsten voor leveranciers: zo komt marktinformatie beschikbaar en krijgen leveranciers meer begrip voor de procedures;
  • Besteed meer aandacht aan Inkoop-accountmanagement, inclusief interne roadshow en opvoeding van de accountant;
  • Zorg voor beter contractmanagement, zodat aanbestedingen zowel rechtmatig als doelmatig zijn;
  • Zorg voor uniforme aanbestedingstemplates voor alle overheidssectoren;
  • Ontsluit innovatieve aanbestedingsmethoden met do’s en don’ts via PIANOo;
  • Werk met vergoedingen voor inschrijvingen bij aanbestedingen waar veel van de inschrijvers wordt gevraagd.

We hebben ons visiedocument inmiddels gedeeld met de aanjager van het project. We zullen deze in regiobijeenkomsten tijdens de ronde tafel bijeenkomsten bediscussiëren met belanghebbenden. Het visiedocument is bovendien hier nu al te lezen. Ik nodig u als lezer in ieder geval vast uit het met ons op onderdelen eens of oneens te zijn. Ik hoor het graag!

 

Wim Nieland

Aeves-20150320-1184-close