Aeves Trainingen Nieuwe aanbestedingswet groot succes

20 nov 2012

Na zes jaar is eindelijk de nieuwe Aanbestedingswet aangenomen. Eén dag nadat de Eerste Kamer met de nieuwe wet had ingestemd, verzorgde Aeves i.s.m. TenderPeople voor de tweede keer een training m.b.t. de Nieuwe aanbestedingswet en Europese richtlijn. De zaal zat vol met inkopers van gemeenten, onderwijsinstellingen, provincies en het Rijk. De trainers Wim Nieland en Ludo Huisman konden de aanwezigen meteen het laatste nieuws over de wet vertellen en over het boeiende debat dat een week eerder in de Eerste Kamer had plaatsgevonden. Er gaat de komende tijd veel veranderen in de wet- en regelgeving rondom de nationale aanbestedingswet. Tegelijkertijd loopt het Europese traject om tot drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen te komen.

De veranderende Europese richtlijnen zullen verreweg de grootste impact hebben. Enkele ingrijpende wijzigingen:

  • Het onderscheid tussen 2a en 2b-diensten vervalt;
  • wijziging van procedures (andere termijnen, uitbreiding met enkele nieuwe procedures);
  • toezicht en ondersteuning worden nadrukkelijk geregeld;
  • expliciete aandacht om de toegang voor het MKB te verbeteren;
  • een lichter aanbestedingsregime voor decentrale overheden;
  • onderscheid selectie- en gunningscriteria wordt flexibeler;
  • elektronisch aanbesteden wordt bevorderd.

De Europese Commissie, Raad en Parlement moeten er samen eerst nog wel uit zien te komen. Er kan nog van alles gebeuren want er zijn 1.593 amendementen op het voorstel bij het Parlement ingediend. Nederland, als lidstaat, bepleit bijvoorbeeld het behoud van het onderscheid tussen de 2a en 2b-diensten en wil eigenlijk geen toezichtinstantie benoemen. Het streven is om de richtlijnen voor het eind van het 2012 vast te stellen. Dan zouden lidstaten de richtlijnen rond juni 2014 geïmplementeerd moeten hebben.

De nationale Aanbestedingswet, die waarschijnlijk op 1 januari 2013 al in werking treedt, heeft vooral tot doel om voor een betere toegang voor het MKB te zorgen. Er mogen geen onnodige hoge eisen gesteld worden aan ondernemers, het onnodig clusteren van opdrachten is niet meer toegestaan, ondernemers kunnen in eerste instantie volstaan met een Eigen verklaring, de aansprakelijkheid wordt gelimiteerd (zekerheidstelling mag ten hoogste 5% van de opdrachtwaarde zijn), etc. Daarnaast is het toepassen van de Gids Proportionaliteit verplicht gesteld. Tijdens het recente debat in de Eerste Kamer is de status iets afgezwakt door het “pas toe of leg uit” principe vast te stellen. Er komt een Klachtenloket waar een ondernemer een klacht kan indienen. Bijvoorbeeld wanneer hij het oneens blijft over het antwoord op de nota van inlichtingen. Een commissie van aanbestedingsexperts zal zich dan over de klacht buigen en een niet-bindend advies uitbrengen. En zeker belangrijk voor de ondernemer is dat de stand still-periode (de Alcateltermijn) wordt verlengd naar minimaal 20 kalenderdagen. Het is afwachten of het MKB door deze maatregelen inderdaad meer overheidsopdrachten zal krijgen. In ieder geval zal 2013 aanbestedingsrechtelijk gezien een spannend jaar worden.