Aanbevelingen werkgroep ‘clusteren’ leiden tot verbetering aanbestedingspraktijk?

9 aug 2018

In onze Uitspraak van de Week van afgelopen maandag stond het clusterverbod centraal. Ondanks de introductie van dit thema in artikel 1.5 Aw 2012 blijft het clusteren en splitsen leiden tot klachten in de praktijk.

Zo bleek maar weer in de besproken zaak, waarin een marktpartij de aanbestedende dienst wees op het feit dat twee opdrachten volgens hem onnodig werden samengevoegd, waardoor de marktpartij niet in staat was om in te schrijven. Interessant aan deze zaak is dat de rechter overweegt dat hij het lastig vindt om aan artikel 1.5 Aw praktische toepassing te geven. Rekbare begrippen in de wettekst als “niet onnodig samenvoegen” en “acht slaan op” bieden geen eenduidig antwoord op de vraag tot welke uitkomst de feiten en omstandigheden van het geval moeten leiden, aldus de rechter.

Dat dit onderwerp volop in de spotlights staat blijkt ook uit het feit dat het traject Beter Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een werkgroep ‘clusteren’ heeft ingesteld.
Deze werkgroep heeft onlangs verslag uitgebracht aan Staatssecretaris Mona Keijzer. Dit verslag vindt u hier.

In deze brief doet de werkgroep een viertal aanbevelingen ter verbetering van de praktijk van het clusteren en splitsen: bevorderen bekendheid, gelijke informatievoorziening, bevordering marktkennis en naleving. Toch adviseert de werkgroep ook om het ter discussie staande artikel 1.5 niet aan te laten passen en wijst zij in dit kader op de discretionaire ruimte die een aanbestedende dienst nu eenmaal heeft. Ook biedt de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit reeds bruikbare aanknopingspunten.

Wij zijn benieuwd of de aanbevelingen van de werkgroep daadwerkelijk zullen bijdragen aan een verbetering van de aanbestedingspraktijk, of dat aanpassing van het ter discussie staande artikel in de Aanbestedingswet toch noodzakelijk blijkt.

Niels Hoppenbrouwers