Aanbesteden en verbinden van multidisciplinaire programma’s van provincie Noord-Brabant

23 jul 2021

In 2020 hebben Frank Roebroek en Berend van der Hoeven (AevesBenefit) de Provincie Noord-Brabant geholpen met de recht- en doelmatige inkoop van dienstverlening door ingenieursbureaus. Dit heeft geleid tot een 4-jarige raamovereenkomst met in totaal 20 contractpartijen. Uiteenlopende programma’s zoals ‘Infrastructurele projecten’, ‘Multimodale bereikbaarheid’ en ‘Bodem en ondergrond’ plukken hier de vruchten van.

De doelstelling

Eén van de taken en verantwoordelijkheden van de Provincie Noord-Brabant is de aanleg en onderhoud van provinciale wegen, fietspaden en bruggen. Om dit te realiseren maakt de provincie veelvuldig gebruik van de dienstverlening van ingenieursbureaus in uiteenlopende expertisegebieden. De hoofddoelstelling van onze opdracht was dan ook: het maximaliseren van de voordelen van deze expertises binnen één raamovereenkomst. Hiervoor was het betrekken van zoveel mogelijk provinciale programma’s, om zo de doelmatigheid van de raamovereenkomst te vergroten, een wens. De provincie kent een structuur waarin samenhangende programma’s binnen een portfolio zijn ondergebracht. Zo valt het programma Infrastructurele projecten samen met onder andere drie mobiliteitsprogramma’s binnen het portfolio ´Innovatief, Concurrerend en Bereikbaar Brabant´. Deze programma’s opereren losstaand van elkaar, ieder met eigen doelen.

Belangrijke doelstellingen bij het uitvoeren van deze opdracht waren:

  • het betrekken van het MKB;
  • het hanteren van een uitgebreide scope;
  • een vergaand partnership tussen de provincie en de raamcontractanten.

De aanpak

De hoofddoelstelling van het betrekken van zoveel mogelijk provinciale programma’s en hun brede behoeften aan ingenieursdiensten, zorgde ervoor dat we een raamovereenkomst na moesten streven waarin de eisen en wensen van alle deelnemende programma’s zoveel mogelijk naar voren kwamen. Daardoor bestond het voortraject met name uit het samenbrengen van de uiteenlopende belangen.

Gedurende de aanbestedingsprocedure zijn bureaus uitgedaagd om hiervoor aanvullende voorstellen te doen, om zo kwaliteit te borgen en verdere optimalisatie van processen te bewerkstelligen. Zo werd hen, naast de ideeën die vanuit de provincie werden opgelegd, door middel van het gunningscriterium ‘visie op de raamovereenkomst’, de mogelijkheid geboden om zelf met ideeën te komen voor de inrichting van de samenwerking met de provincie en de andere ingenieursbureaus.

De resultaten

In de praktijk is de raamovereenkomst Ingenieursdiensten onderverdeeld in drie expertisevelden:

  • Multidisciplinair;
  • Mobiliteit;
  • Civieltechnische werken.

Respectievelijk zijn daarin 9, 6 en 5 ingenieursbureaus ondergebracht. Dit vraagt om contractbeheer en goede afstemming tussen de verschillende expertisevelden – wanneer wordt bijvoorbeeld de ene set contractanten benaderd en wanneer een andere? Na de inwerkingtreding van de raamovereenkomsten is AevesBenefit dan ook gevraagd om het contractbeheer van de provincie te ondersteunen bij deze complexe puzzel. De succesvolle samenwerking krijgt na het begeleiden van de aanbestedingen dus een vervolg in de uitvoering van de raamovereenkomsten. De geleverde kwaliteit van AevesBenefit krijgt het vertrouwen vanuit de Provincie Noord-Brabant!

Meer weten?

Wij zijn AevesBenefit Consultancy, een team van 30+ ervaren Consultants dat jouw organisatie verder helpt met inkoop. We begeleiden jou bij de meest complexe aanbestedingen en inkoopvraagstukken. Gewoon juridisch advies of een second opinion nodig? Je bent altijd welkom!

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Léon Fleuren via l.fleuren@aevesbenefit.com